Begrippenlijst hypotheekofferte

Aankoopsom
De aankoopsom is het bedrag dat is vastgelegd in de koopakte die u betaalt voor de aankoop van de woning.

Aanvragen hypotheek
Via een hypotheekadviseur kunt u een hypotheekofferte aanvragen. Waar u op moet letten bij het bestuderen van de offerte is niet alleen op wat de maandlasten zullen zijn, maar ook wat de voorwaarden zijn die gesteld worden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot meeverhuizen van de hypotheek, de hoogte van de afsluitprovisie en de hoogte van de premies.

Acceptatie van hypotheekofferte
Door de hypotheekofferte te ondertekenen, sluit u de overeenkomst met de hypotheekverstrekker. Indien u wilt afzien van de hypotheekakte, moet u dit doen voordat de akte bij de notaris is gepasseerd.

Acceptatieverklaring
Het ondertekenen (accepteren) van een hypotheekofferte. Hiermee wordt de geldlening overeengekomen. Bij de meeste hypotheekverstrekkers is er de mogelijkheid om de geaccepteerde offerte kosteloos te beëindigen.

Afkoopwaarde
Het bedrag dat u krijgt als u tussentijds uw levensverzekering beëindigt. Dit is het tot dan toe opgebouwde bedrag min eventuele boetes en/of administratiekosten.

Aflossingsschema
Een overzicht waarin staat aangeven welke manieren er zijn voor de aflossing van de hypotheek.

Aflossingsvrije hypotheek
Een hypotheekvorm waarbij u het geleende bedrag niet aflost, maar alleen rente betaalt voor het lenen. Vaak wordt er gekozen voor een combinatie met andere hypotheekvorm.

Afsluitkosten
Een bedrag dat u eenmalig betaalt aan de hypotheekverstrekker waarbij u geld leent. Meestal gaat het om 1% van het geleende bedrag. Over de hoogte van de afsluitkosten kan onderhandeld worden.

Afsluitprovisie
Het bedrag dat een hypotheekverstrekker rekent voor het afsluiten van een lening.

Aftrek hypotheekrente
Bij de aftrek hypotheekrente mag u de rente en kosten aftrekken van de belasting. Het gaat hierbij om de rente die u heeft betaald voor geldleningen die u heeft afgesloten voor het kopen van uw huis of voor de verbetering of het onderhoud van uw huis. Dit geldt voor maximaal 30 jaar, wat ook de meest voorkomende looptijd van een afgesloten hypotheek is.

Ook aftrekbaar zijn o.a.:

•notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
•bouwrente vanaf de periode dat de koopovereenkomst is gesloten
•afsluitprovisie - is aan een maximum gebonden
•taxatiekosten - als deze nodig waren voor het verkrijgen van een hypotheek
•bemiddelingskosten
•kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie;
•boeterente
Annuïteitenhypotheek
Een hypotheekvorm waarbij je elke maand hetzelfde bedrag betaalt. Een deel hiervan is voor het terugbetalen van het geleende bedrag (de aflossing) en een deel is een vergoeding voor het lenen (de rente). Omdat de rente een percentage van het geleende bedrag is en dit elke keer lager wordt, wordt geleidelijk aan een steeds grote deel van de vaste maandelijkse betaling voor de aflossing gebruikt.

Annuleringskosten
Sommige hypotheekverstrekkers brengen kosten in rekening wanneer u afziet van een hypotheek, terwijl u de offerte eerder had geaccepteerd.

Bankgarantie
Bankgarantie houdt in dat er een verklaring wordt afgegeven door de bank, dat u aan de voorwaarden voldoet om de hypotheek af te sluiten. De hoogte van de bankgarantie is over het algemeen 10% van de aankoopsom. Dit bedrag wordt meestal door de verkopende partij als aanbetaling gevraagd. Met een bankgarantie behoeft u dit bedrag niet zelf te voldoen, maar staat de bank garant.

Belastingaftrek
Onder belastingaftrek verstaat men: de posten die u van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken, hieronder valt bijvoorbeeld de hypotheekrente.

Beleggingshypotheek
Hypotheekvorm waarbij de premie, rechtsreeks of via een levensverzekering, wordt belegd in aandelen of obligaties. Met het geld dat de beleggingen opleveren, kan aan het eind van de looptijd de hypotheeklening geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

Bijleenregeling
Bij verkoop van de woning dient de opbrengst van de eigen woning - na aflossing van de op die woning betrekking hebbende schuld - te worden aangewend ter verwerving van de volgende eigen woning. Gebeurt dit niet dan is de hypotheekrente over dat deel van lening niet fiscaal aftrekbaar.

BKR
Het Bureau Krediet Registratie legt de betalingsverplichting vast van consumenten die een lening aangaan. Zij informeert partijen over het leen- en aflosbedrag van consumenten in Nederland. Hypothecaire leningen worden (nog) niet geregistreerd bij het BKR, tenzij er een langdurige betalingsachterstand (van 120 dagen) heeft plaatsgevonden.

Boeterente
Een boete die in rekening wordt gebracht door de geldverstrekker zodra men besluit over te stappen van de ene geldlening naar de andere. Dit geldt voor gevallen wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken. En dat de rente op de nieuw te sluiten lening lager is.

Bouwdepot
Een bouwdepot is een depot waaruit u tijdens de bouw of verbouwing van uw woning op verschillen de momenten betalingen kunt doen. Hiervoor wordt op het moment van het kopen van de grond de gehele hypotheek afgesloten. Het geld wordt gestald op een aparte rekening. Hiervan worden de rekeningen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt u rente.

Bouwkundige keuring
Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud en het te verwachten onderhoud op korte en langere termijn.

Bruto inkomen
Onder bruto inkomen wordt verstaan het inkomen vóór aftrek van belastingen en premies en zonder overhevelingstoeslag. Dit bepaalt hoeveel u aan hypotheek kunt krijgen.

Bruto maandlasten
Het bedrag wat u maandelijks moet betalen aan de hypotheekverstrekker. Omdat een hypotheekrente op de eigen woning over het algemeen fiscaal aftrekbaar is, zijn de daadwerkelijke kosten eigenlijk lager dan de bruto maandlasten.

Dagrente
De rente die geldt op een bepaalde dag voor een nieuw af te sluiten hypotheek met een bepaalde rentevaste periode. Dit geldt ook voor een verlenging van de rentevaste periode.

Disagio
De afkoop van toekomstige renteverplichtingen door een bedrag ineens te betalen.

Doelkapitaal
Het vermogen dat u over een bepaalde periode wilt opbouwen.

Dwingend recht
Onder dwingend recht wordt verstaan de bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst.

Economisch eigendom
Eigendom kan in tweeën worden gesplitst, namelijk in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.

Economische looptijd
De periode waarin de hypothecaire lening volgens het bij de verstrekking overeengekomen aflossingsschema geheel zou moeten worden afgelost. Vaak is dit 30 jaar.

Effecthypotheek
Hypotheek waarbij de aflossing op einddatum geschiedt door middel van een éénmalig gestort bedrag bij aanvang dat is vastgesteld op basis van een minimaal te verwachten rendement. Dit bedrag kan mee zijn geleend in de hypotheek.

Meestal wordt hieraan een overlijdensrisico- of levensverzekering gekoppeld, maar dat is niet verplicht. De effectenhypotheek biedt veel vrijheid wat betreft het beheren van uw eigen effectenportefeuille, en is daardoor geschikt voor mensen die al enige ervaring met beleggen hebben. De kosten zijn laag. U kunt een hoger rendement behalen, maar de resultaten kunnen natuurlijk ook tegenvallen.

Effectieve rente
Het rentepercentage dat men over zijn hypotheekschuld betaalt, waarbij rekening wordt gehouden met bijkomende kosten van een hypotheek, afsluitprovisie en het tijdstip waarop de hypotheekrente is verschuldigd (vooraf, achteraf, per maand of per kwartaal).

Eigendomsbewijs/-akte
De akte die u ontvangt van de notaris. De akte is een afschrift van de transportakte die wordt gelegaliseerd door het kadaster.

Eigendomsoverdracht
De overdracht van het eigendom van een onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en de inschrijving daarvan bij het kadaster.

Eigen geld / middelen
Geld waarover u vrij de beschikking heeft om bijvoorbeeld een deel van de eigen woning te financieren of aan te wenden voor een optimale hypotheek.

Eigenwoningforfait
De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaalde percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelasting) van de woning. De WOZ-waarde is de waarde van de woning in lege staat en wordt door de gemeente bepaald.

Eigenwoningrente
Term die wordt gehanteerd voor leningen (niet alleen hypotheek) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. Hierdoor komen zij in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in Box I.

Erfdienstbaarheid
Een last waarmee een erf is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het recht van overpad.

Erfpacht
Een zakelijk recht om gebruik te maken van een aan een ander toebehorend stuk grond. De vergoeding die hiervoor moet worden betaald, heet de erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Erfpachtcanon
De vergoeding die je betaalt voor het recht van erfpacht.

Executie (-verkoop)
De gedwongen verkoop van de woning. Als niet meer aan de financiële verplichtingen voor de hypotheek kan worden voldaan, kan de hypotheekverstrekker over gaan tot executieverkoop. De bekende zogenaamde executiewaarde geeft de waarde weer die de hypotheekverstrekker denkt te kunnen krijgen voor de woning bij een executieverkoop.

Executiewaarde
De executiewaarde is de geschatte waarde van een huis bij gedwongen openbare verkoop. De bank neemt de executiewaarde als uitgangspunt om te bepalen hoe hoog de hypotheek kan zijn.

Expiratiedatum
De datum dat een contract of afspraak afloopt. Bijvoorbeeld de einddatum van een verzekering of rentevaste periode.

Extra aflossing
Een aflossing die je hetzij verplicht, hetzij vrijwillig doet boven het bedrag dat je al aflost in je hypotheek.

Extra storting
Een extra premiebetaling aan de verzekeringsmaatschappij waarmee u de looptijd van uw verzekering kan verkorten of u periodieke premie verlagen.

Financieringskosten
Onder financieringskosten wordt verstaan het totaal van alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld taxatiekosten, courtage, notariskosten, registratiekosten en de afsluitprovisie.

Fiscaal aftrekbaar
Van uw belastbaar inkomen af te trekken, zoals hypotheekrente en kosten die samenhangen met het verkrijgen van de financiering.

Fiscaal partnerschap
Woont u samen of bent u getrouwd? Dan komt u bij het doen van de aangifte in aanraking met het fiscaal partnerschap. Dat kan u een belastingvoordeel opleveren. Fiscale partners mogen namelijk onderling bijvoorbeeld het saldo van het eigenwoningforfait en de renteaftrek van de eigen woning vrij verdelen. De gehele renteaftrek kunt u zo toebedelen aan de partner met het hoogste inkomen. Zo levert het saldo van het eigenwoningforfait en de renteaftrek het meeste belastingvoordeel op.

Ook de bezittingen (zoals spaartegoeden) en schulden in box 3 van beide partners mag u onderling vrij verdelen. Dat geldt eveneens voor het heffingvrij vermogen. Dit is het bedrag aan vermogen waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen.

Fiscaal voordeel
Het jaarlijks bedrag dat je aan hypotheekrente betaalt leidt tot een lager belastbaar inkomen. Hierdoor hoef je minder inkomstenbelasting te betalen. Dit fiscale voordeel kun je jaarlijks laten uitbetalen of elke maand.

Fiscale aspecten
Bij het afsluiten van een hypotheek dient u rekening te houden met veel fiscale aspecten. In ieder geval is de rente die u betaalt voor een hypotheek fiscaal aftrekbaar.

Garantiecertificaat
Een bewijs dat wordt afgegeven door het G.I.W. (Garantie Instituut Woningbouw), waarmee wordt aangegeven dat nieuwbouwwoningen onder bepaalde kwaliteit worden gebouwd en gegarandeerd zullen worden (af)gebouwd.

Garantieregeling
Nieuwbouwwoningen worden meestal gebouwd onder garantie- en waarborgregeling, bijvoorbeeld van het Garantie Instituut Woningbouw. Onder die garantie valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat.

Geldgever
De bank (hypotheekverstrekker) of andere onderneming die een hypotheeklening verstrekt aan de koper van een huis.

Geldnemer
Iemand die geld leent (in de vorm van een hypotheek) voor de aankoop van een woning.

Gemeenschap van Goederen
Een manier van huwen, waarbij beide echtgenoten voor 50% eigenaar van de gezamenlijke eigendommen.

Gemengde verzekering
Een combinatieverzekering van een kapitaalverzekering bij leven (die op een afgesproken datum tot uitkering komt) en een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden (die tot uitkering komt als de verzekerde voor de afgesproken datum van de kapitaalverzekering bij leven overlijdt)

Geregistreerd partnerschap
Een aparte burgerlijke staat naast het huwelijk. Zowel personen van gelijk als verschillend geslacht kunnen deze relatievorm aangaan. Geregistreerd partnerschap wordt vastgelegd in de gemeentelijke burgerlijke stand. Deze relatievorm geeft uw partner automatisch recht op Partnerpensioen.

De fiscale positie van personen in een geregistreerd partnerschap is gelijk aan die van gehuwden.

Gezondheidsverklaring
Formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden geëist.

GIW
Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is het instituut dat de garantiecertificaten uitgeeft en administreert. Deze is gevestigd in Rotterdam.

Grondrente
Rentevergoeding voor de grondkosten tussen het moment van aankoop en moment van daadwerkelijke overdracht.

Heffingskorting
Vaste korting op de totale belastingsom (in plaats van belastingvrije som) in het huidige belastingstelsel. Naast deze algemene korting zijn er nog extra kortingen zoals ouderenkorting en arbeidskorting.

Herbouwwaarde
Het (getaxeerde) bedrag dat benodigd is om een woning, die bijvoorbeeld is afgebrand, te herbouwen. Deze waarde is nodig voor een opstalverzekering en kan worden opgenomen in een taxatierapport.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Bij het aangaan van een verplichting, bijvoorbeeld een hypotheek, stelt men één of meerdere personen persoonlijk aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die aan die verplichting zitten.

Hoog-laag constructie
Met een hoog-laag constructie kunt u uw hypotheek aflossen door middel van een levensverzekering. Dit houdt in dat u de eerste jaren een veel hogere premie betaalt, waardoor direct een kapitaal wordt opgebouwd en uw vervolgpremies lager zullen zijn.

Huurbeding
Door een geldverstrekker in de hypotheekakte opgenomen beperking van de vrijheid van verhuren van de woning. De koper wordt hierdoor beperkt in zijn vrijheid om de woning te (onder)verhuren.

Huwelijkse voorwaarden
Voor het huwelijk wordt vastgelegd welke vermogensbestanddelen aan wie toebehoren. Toekomstig vermogen komt op naam van degene op wiens naam het is ingebracht.

Hybrideverzekering
Universal Life verzekering waarbij naast de beleggingsfondsen op basis van (beleggings)rendement ook een fonds kan worden gekozen op basis van een vergoeding gelijk aan de hypotheekrente die wordt betaalt aan de onlosmakelijk verbonden hypotheeksom. Een combinatie tussen beleggen en sparen.

Hybridehypotheek
Een combinatie van een traditionele spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. Er kan een keuze worden gemaakt tussen sparen en belegen, zowel bij aanvang als tussentijds

Hypothecaire geldlening
Geldlening welke verstrekt wordt met als zekerheid een onroerend goed, waarop een hypotheek ten gunste van de geldverstrekkers wordt gevestigd. Een hypothecaire lening is een lening waarvoor een onroerende zaak bij notariële akte als onderpand dient. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven. In het dagelijks taalgebruik wordt de hypothecaire lening vaak kortweg hypotheek genoemd.

Hypothecaire inschrijving
Een hypotheek wordt ingeschreven in het zogenaamde hypotheekregister. Daarin staat het bedrag en perso(o)n(en) die de hypotheek is/zijn aangegaan. Men kent meerdere soorten inschrijvingen: de bankhypotheek, de krediethypotheek en de vast inschrijving.

Hypotheek
Een lening waarbij een onroerende zaak (een huis) als onderpand (zekerheid) dient. Als de lening niet wordt terugbetaald, kan de geldgever het huis verkopen om zo toch het leenbedrag terug te krijgen.

Hypotheekakte
De hypotheekakte is het document waarin de hypotheekafspraken tussen de koper en een financieringsinstelling zijn vastgelegd. De akte wordt na ondertekening door de notaris aangeboden aan het kadaster, waarna inschrijving in het register plaatsvindt.

Hypotheekaktekosten
De kosten die de notaris in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het Hypotheekregister.

Hypotheekgever
De eigenaar van de onroerende zaak, die het recht van hypotheek verleend.

Degene die de woning als onderpand inbrengt, de eigenaar van de woning.

Hypotheeknemer
De instelling die de financiering verstrekt en daarom het recht van hypotheek krijgt. Alleen op basis van het recht van hypotheek op het onderpand (de woning) zal de geldverstrekker bereid zijn de hypothecaire geldlening te verstrekken. De geldverstrekker kan zo met voorrang de vordering verhalen, mocht de debiteur niet meer aan zijn verplichtingen voldoen.

Hypotheekofferte
De aanbieding van de geldverstrekker waarin staat tegen welke kosten en voorwaarden de hypotheek verstrekt kan worden.

Hypotheekregister
Alle hypotheken worden via de notaris overgeschreven in een openbaar � voor iedereen toegankelijk � register. Via dit register kan worden gecontroleerd of een bepaalde woning belast is met een hypotheek.

Hypotheekrenteaftrek
De vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening. De rente over schulden die zijn aangegaan voor aankoop of verbetering van de eerste eigen woning zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen.

Inboedelverzekering
Verzekering tegen brand en andere schadedekkingen van roerende zaken.

Inschrijving
Inschrijving van de hypotheek in de openbare registers, die er voor zorgt dat de hypotheek van kracht wordt. Inschrijving wordt verzorgd door de notaris en dient zo snel mogelijk na het passeren van de hypotheekakte plaats te vinden.

Instaprente
In een periode van rentedaling is het vaak handig nog even te wachten met het vastzetten van de rente. Veel banken kennen daarvoor een speciaal renteproduct. Dit product wordt instap- of opstaprente genoemd. Het is een 1 of 2 jaar vaste rente, met de mogelijkheid tussentijds kosteloos over te stappen naar een vast (lager) tarief.

Juridisch eigendom
Eigendom kan worden gesplitst in zowel economische als juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.

Juridische looptijd
Periode waarvoor de overeenkomst is afgesloten en de rente is vastgelegd. Met andere woorden de duur van de eerste rentevaste periode.

Kadaster
Rijksinstelling waar iedere onroerende zaak staat geregistreerd. Tegen betaling van kosten kan iedereen bij het Kadaster informeren wie de eigenaar is van een onroerende zaak. Bij het Kadaster wordt ook het Hypotheekregister bijgehouden. Zo kan er altijd worden gecontroleerd of er op een bepaalde onroerende zaak een hypotheek is verstrekt.

Kadastraal recht
Als een onroerende zaak van eigenaar verandert, of er wordt een hypotheek op gevestigd, wordt de akte ingeschreven in een register op het Kadaster. Het Kadaster rekent daar een bepaald bedrag voor dat kadastraal recht wordt genoemd. Dit bedrag is afhankelijk van de koopprijs respectievelijk het hypotheekbedrag.

Kapitaalverzekering Eigen Woning
Een levensverzekering waarbij gedurende een groot aantal jaren premies worden betaald en na afloop (bij in leven zijn) een kapitaal tot uitkering komt. Dat kapitaal kan ook bij voortijdig overlijden worden uitgekeerd. De uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning kan onder bepaalde voorwaarden belastingvrij worden ontvangen. Zo dient tenminste 15 jaar premies te worden betaald waarbij de hoogste jaarpremie niet meer mag bedragen dan tien maal de laagste jaarpremie. Daarnaast moet de uitkering worden gebruikt als aflossing op de eigen woningschuld. Als aan de voorwaarden wordt voldaan is de uitkering tot een bepaald bedrag vrijgesteld. Deze vrijstelling van deze uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kettingbeding
Verplichting die opvolgend wordt opgelegd aan nieuwe eigenaren van bijvoorbeeld het onroerend goed.

Keurmerk Hypotheek Bemiddeling
Keurmerk dat wordt verstrekt door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling. Het Keurmerk is in het leven geroepen door o.a. consumentenorganisaties om aan klanten duidelijkheid te verschaffen over de professionaliteit en kwaliteit van hypotheekbemiddelaars.

Koopakte
Document waarin de afspraken tussen de verkoper en de koper van een woning zijn vastgelegd. Hierin staan de voorwaarden waaronder het huis wordt verkocht, tegen welke prijs en op welke datum.

Koop-/aanneemsom
Het bedrag dat voor een nieuwbouwwoning betaald moet worden, te weten een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de bouw van de woning. De koop-/aanneemsom kan worden verhoogd met bouwrente.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Overeenkomst tussen de verkoper en de koper, waarin de koopprijs en aanvullende voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd. Om uw aanspraak op de woning veilig te stellen, kunt uw deze koopovereenkomst door de notaris laten registreren in het kadaster. In geval van overlijden of faillissement van de verkoper kan de woning niet in een nalatenschap of schuldverrekening worden opgenomen, en gaat de woning niet aan uw neus voorbij.

Koopsom
Het bedrag dat u voor het nieuwe huis moet betalen.

Koopsubsidie
Als u binnen de inkomensgrenzen van de Huursubsidiewet valt, dan kunt u in aanmerking komen voor koopsubsidie;. De koopsubsidie verlaagt de hypotheeklasten. De subsidie kan worden toegekend bij de aankoop van een woning of woonwagen met standplaats. Het kopen van een woning is mogelijk tot een bepaald maximum, inclusief bijkomende kosten. De benodigde lening kent een maximum bedrag. De koopsubsidie kan worden aangevraagd bij de geldverstrekker die de hypotheek verstrekt. Koopsubsidie wordt alleen toegekend in combinatie met een lening met Nationaal Hypotheek Garantie. U profiteert zodoende ook nog eens van de voordelen van NHG.

Kosten koper (k.k.)
De koper neemt de overdrachtsbelasting (6%) en notariskosten voor zijn rekening, dit in tegenstelling tot Vrij Op Naam (v.o.n.). Alles bij elkaar bedragen de kosten koper (k.k.) ongeveer 10 procent van de koopsom. De meeste bestaande huizen worden kosten koper verkocht.

Krediethypotheek
Bij de hypotheekvorm Krediethypotheek kunnen vrijwillig afgeloste bedragen steeds opnieuw worden opgenomen. Deze hypotheekvorm wordt ook wel rekening couranthypotheek genoemd. Met de bank wordt een maximaal te lenen bedrag afgesproken. Tot dit afgesproken maximum bedrag mag worden opgenomen. Er wordt alleen over het opgenomen bedrag rente betaald. Als u tijdelijk weer geld over heeft, kunt u dit weer aflossen en daalt uw maandbedrag.

Kinderbijslag
De Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) biedt ouders een tegemoetkoming in de kosten die het opvoeden en verzorgen van kinderen tot 18 jaar met zich mee brengt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van uw kind.

Levenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij aflossing plaatsvindt door middel van een gemengde levensverzekering die aan het einde van de looptijd of bij overlijden uitkeert. Behalve rente is ook premie voor de levensverzekering verschuldigd.

Levensloopregeling
Met een levensloopregeling kunnen werknemers tot een bepaald maximum (12%) uit hun brutosalaris sparen of ADV- en vakantiedagen (tijd) sparen. Het spaarsaldo kunnen zij inzetten om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren, bijvoorbeeld voor zorgverlof, een sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof of educatief verlof. Met de levensloopregeling vervalt de financieringsregeling loopbaanonderbreking (Finlo) in de Wet arbeid en zorg en de fiscale stimuleringsregeling betaald ouderschapsverlof.

Levensverzekering
Een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon. Een levensverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek, zodat de nabestaanden niet met een grote (hypotheek)schuld achterblijven als de hypotheekgever komt te overlijden.

Lineaire hypotheek
Klassieke hypotheekvorm waarbij de bruto last bestaat uit de aflossing (het hypotheekbedrag gedeeld door de looptijd) vermeerdert met de rente over het openstaande hypotheeksaldo. Een lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van 300.000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar 10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restantschuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode. Bij geldende hypotheekrenteaftrek is het nadeel dat steeds minder rente kan worden afgetrokken en de hypotheek daardoor relatief steeds duurder wordt.

Lijfrente
Een levensverzekeringsvorm waarbij de uitkering van het opgebouwde kapitaal of verzekerde bedrag bij overlijden verplicht periodiek wordt uitgekeerd in een vooraf vastgestelde termijn en looptijd. Er is een mogelijkheid de premies af te trekken van de belasting of de uitkering onbelast te maken voor de fiscus.

Lijfrente-aftrek
Door de fiscus vastgestelde maximale bedragen van aftrekbare premies voor een lijfrente voorziening. Door de fiscus vastgestelde maximale bedragen van aftrekbare premies voor een lijfrente voorziening.

Looptijd
De looptijd van de lening of de duur van het contract (meestal 30 jaar). De looptijd staat omschreven in de hypotheekakte.

Makelaar
De Makelaar is een beëdigd tussenpersoon die bemiddelt bij koop en verkoop van onroerende zaken. De makelaar werkt altijd voor één partij. Of voor de koper, of voor de verkoper. Dat betekent dat hij altijd en uitsluitend één belang zal dienen. Voor zijn werk wordt moet een provisie worden betaald. Overigens kunt u de makelaar ook inschakelen voor een advies over bouwkundige zaken en voor een taxatie. Het inschakelen van een makelaar bij de koop of verkoop van een huis is niet verplicht, maar wel verstandig.

Makelaarscourtage /-kosten
De kosten die een makelaar in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van een woning.

Meeneemfaciliteit
De mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere woning.

Meerwerk-/verbeteringskosten
De kosten die je maakt wanneer je bij de aankoop van je nieuwbouwwoning meer werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien, of bij een bestaande woning verbeteringen laat aanbrengen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Nationale Hypotheek Garantie staat voor een landelijke overheidsregeling, waarbij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de betaling van uw rente en aflossing. Uw inkomen, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het Waarborgfonds. Met NHG krijgt u bij veel geldverstrekkers korting op de hypotheekrente.

Netto maandlasten
De netto maandlasten zijn de kosten die u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek, als daarin de terug te ontvangen belasting verwerkt is. Bij de berekening van de netto maandlasten is uw persoonlijke fiscale situatie van belang is. De belastingaftrek is namelijk afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

NIBUD
Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting.

Nieuwbouwfinanciering
De oplevering van je nieuwbouwwoning betaal je in termijnen. Je sluit de hypotheek af op het moment van aankoop en het geleende bedrag wordt op een aparte rekening (in depot) gezet. Als je een termijn moet betalen, wordt het bedrag overgeschreven.

Nominale rente
De overeengekomen hypotheekrente op jaarbasis, die in twaalf maandelijkse termijnen betaald dient te gaan worden.

Notariskosten
De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte. Indien u een bestaande woning koopt zal de notaris ook kosten in rekening brengen voor de transport- ofwel de leveringsakte. De kosten voor het opmaken van de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar.

Onderpand
Bij een hypothecaire lening dient een onroerende zaak (meestal de woning) als onderpand. De eigenaar van het onderpand is de hypotheekgever. De geldverschaffende instelling is degene die het onderpand aanvaardt, de hypotheeknemer.

Onroerende Goed
Grond en alles wat er zich aard- en nagelvast op bevindt.

Onroerende Zaak Belasting (OZB)
Een belasting op een onroerende zaak, opgesplitst in een gebruikersdeel en een
eigenaarsdeel. Als eigenaar/bewoner dient u beide te betalen. De onroerend zaak belasting is een gemeentelijke belasting. De onroerend zaak belasting is de opvolger van de onroerendgoedbelasting. De hoogte van de onroerend zaak belasting is per gemeente verschillend.

Ontbindende voorwaarden
Voorwaarden in het koopcontract, op grond waarvan bij niet nakoming de overeenkomst ontbonden kan worden. Staan er in het voorlopige koopcontract ontbindende voorwaarden, dan is het mogelijk om zonder boete af te zien van de koop. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

•U krijgt de financiering niet rond
•U krijgt geen Nationale Hypotheek Garantie
•U krijgt geen woonvergunning van de gemeente
•U ziet af van de koop op basis van de bouwkundige keuring

Oplevering
Moment waarop de (ver)bouw van een woning is voltooid en wordt vrijgegeven aan de (nieuwe) bewoner.

Opleveringskeuring
Vaak laat de oplevering van nieuwbouwwoningen nogal te wensen over. Tot op zekere hoogte kunt u dat zelf beoordelen. Maar als het om bouwtechnische zaken gaat, kunt u beter een deskundige inschakelen.

Opstalverzekering
Verzekering tegen schade aan de woning. Onder de opstalverzekering valt niet de inboedel.

Open eind
Levensverzekering zonder definitieve einddatum.

Optie
Recht van koop. Overeenkomst waarbij een verkoper zich verbindt het huis gedurende een bepaalde termijn voor een in de optie-overeenkomst vermelde prijs aan een aspirant-koper aan te bieden, m.a.w. het huis tijdens die termijn niet aan een andere kandidaten te verkopen.

Overbruggingskrediet
Wanneer u uw overwaarde (gedeeltelijk) wilt gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning, komt dit bedrag meestal pas beschikbaar bij de sleuteloverdracht van uw huidige woning.

Onder voorwaarden is de bank bereid u een voorschot te verstrekken op de overwaarde van uw huidige woning. Dit voorschot noemen we een overbruggingskrediet.

Overdraagbare premie
De subsidie die overgaat van de oude naar de nieuwe eigenaar van een premiewoning.

Overdrachtsakte
Overdrachtsakte, die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het kadaster. Ook wel bekend als: eigendoms- of leveringsakte.

Overdrachtsbelasting
Deze belasting betaal je bij de overdracht van een bestaand huis en bedraagt 6% van de aankoopwaarde. Meestal betaalt de koper deze belasting en hij maakt dan ook deel uit van je kosten koper. Voor een nieuwbouwhuis is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. In sommige gevallen geldt dit wel voor de grond. Overdrachtsbelasting hoort bij de aankoopkosten en is dus niet aftrekbaar.

Overheidsbijdrage
Subsidie die de overheid uitkeert bij (sociale) koop- of premiewoningen.

Overlijdensrisicoverzekering
Een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde komt te overlijden en die het mogelijk maakt dat de nabestaande(n) in de woning kan/kunnen blijven wonen, omdat de hypotheek kan worden afgelost of verlaagd. Het kan bij sommige hypotheken verplicht worden gesteld.

Oversluiten
De huidige hypotheek opnieuw afsluiten op andere voorwaarden en meestal tegen een lagere rente. Dit kan ook bij een andere instelling. In de meeste gevallen zijn oversluitkosten verschuldigd. Als de nieuwe hypotheek wordt afgesloten bij een andere instelling of bij een verhoging van het leningsbedrag dient u ook rekening te houden met de kosten van een nieuwe hypotheekakte.

Overstapfaciliteit
Mogelijkheid om over te stappen van een variabele rente naar een vaste rente.

Overwaarde
Van overwaarde is sprake als de verkoop- of executiewaarde van een huis hoger is dan de resterende schuld van de hypotheek.

Pandrecht
Geeft de pandhouder de mogelijkheid rechten uit te oefenen op een levensverzekering. Een verpande verzekering mag u alleen met toestemming van de pandhouder wijzigen.

Partner- en wezenpensioen
Het Partnerpensioen is een periodieke uitkering die wordt verstrekt aan de echtgeno(o)t(e) of partner na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling. Veelal bedraagt dit pensioen 70% van het ouderdomspensioen.

Het wezenpensioen is een periodieke uitkering die wordt verstrekt aan de (pleeg)kinderen van de deelnemer na diens overlijden. Het pensioen wordt uitgekeerd tot de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. De leeftijdsgrens is meestal 18 of 21 jaar. Voor nog studerende of invalide kinderen ligt deze grens vaak op 27 jaar. De uiterste grens is 30 jaar.

Passeren
Wanneer je bij de notaris je hypotheek- en/of transportakte ondertekent, spreken van het passeren van de akte(n).

Plafondrente
Zie bandbreedterente.

Premie
De periodieke betaling die verbonden is aan een verzekering.

Premiedepot
Het premiedepot is een aan de hypotheek verpande geblokkeerde renterekening bedoelt om (een deel van) de premies te betalen van de eveneens aan de hypotheek verpande levensverzekering.

Premievrij maken
Op verzoek en in overleg met de maatschappij kan de premiebetaling van een levensverzekering worden stopgezet terwijl de waarde behouden blijft en de verzekering blijft doorlopen. Vaak gebeurt dit bij een hoge poliswaarde en genoeg aantal jaren betaalde premie (volgens de Belastingwetgeving 2001).

Premiestorting(en)
Wanneer je in je levensverzekering, naast je maandelijkse premiebetaling een extra bedrag inlegt, noemen we dat een premiestorting.

Premiewoning
Nieuwbouwwoning die door de overheid gesubsidieerd wordt, in de vorm van een eenmalige of periodieke bijdrage. Regelingen verschillen van gemeente tot gemeente.

Projecthypotheek
Bij nieuwbouwprojecten bieden hypotheekinstellingen soms een hypotheek aan tegen een lagere rente of afsluitkosten dan normaal. De lagere rente vervalt meestal bij renteherziening.

Pro Resto hoofdsom
De nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.

Rechtsbijstandverzekering
Verzekering die voorziet in rechtshulp bij juridische zaken.

Rekenrente
De wettelijk verplichte vaste rente over het betaalde bedrag bij traditionele levensverzekeringen.

Rente
De vergoeding die een bank of andere geldgever ontvangt voor het uitlenen van zijn geld. Het gaat hierbij om een bepaald percentage van het uitgeleende bedrag op jaarbasis.

Renteverlies tijdens bouw
Hypotheekrente, door u verschuldigd tijdens de bouw van een huis. Deze last heeft u naast uw huidige woonlasten. Vaak kunt u renteverlies meefinancieren, zodat u niet met dubbele woonlasten zit.

Rentebedenktijd
Na een vaste periode van bijvoorbeeld vijf jaar heb je nog twee jaar de mogelijkheid om je rente voor een nieuwe periode vast te zetten. De laatste twee jaar wordt rentebedenktijd genoemd.

Renteherziening
Moment waarop een rentevaste periode afloopt en een nieuwe rentevaste periode gekozen moet worden. Dit voorstel is gebaseerd op de rentetarieven die op dat moment gelden, en geldt voor dezelfde rentevaste periode.

Rentemarge
Rentemarge is het verschil tussen de (gemiddelde) debetrente en creditrente. Deze marge is de voornaamste bron van inkomsten van een bank. De hypotheekrente is niet vast, maar blijft gelijk wanneer de actuele rente binnen een marge/bandbreedte blijft.

Rentemiddeling
Een nieuw rentepercentage vaststellen door het rentepercentage van de voorgaande hypotheekperiode op te tellen bij het nieuwe (dag)rentepercentage en beide (gewogen) te delen. Deze rentemiddeling vindt vaak plaats bij een hypotheekverhoging voor een verbouwing of bij verhuizing.

Renteopslag
Een opslag op de basisrente. Bijvoorbeeld in het geval van een tophypotheek.

Rentevaste periode
Bijna alle hypotheken worden voor een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar, afgesloten. Met het oog op de maandlasten vinden veel mensen het te duur om de rente voor de hele looptijd van de hypotheek vast te zetten. Vaak wordt dan gekozen voor een rentevast periode van 5, 10 of 20 jaar. Gedurende deze periode blijft de rente dan gelijk en heb je zekerheid over je maandlasten.

Rentevergoeding grond- en termijnkosten (Fase 1)
De rente die je betaalt aan de bouwer voor de grond- en eventueel verstreken bouwtermijnen vanaf het moment dat de bouw is gestart tot het moment dat de koop-aannemingsovereenkomst door jou is getekend.

Rentevergoeding van transport tot oplevering
De rente over de grondkosten tussen de datum van aankoop en de overdracht bij de notaris.

Renteverlies tijdens de bouw
Over het bedrag dat in het bouwdepot staat ontvang je een depotrente. Het verschil tussen de betaalde rente en de ontvangen rente noemen we renteverlies tijdens de bouw. Dit bedrag kun je meefinancieren in je hypotheek. De hypotheekrente die je betaalt over deze vooruitbetaalde rente mag je niet aftrekken. Het bedrag zelf is wel aftrekbaar.

Restschuld
Het bedrag van je hypotheek dat nog niet is afgelost op de einddatum en dat je nog aan de bank verschuldigd bent.

Roerende zaken
Alles wat niet nagel- en aardvast is verbonden aan een onroerend goed.

Royeren
Uitschrijven/doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister.

Samenlevingscontract
Samenwonenden worden door de wetgever met minder zorg omringd dan degenen die op grond van een huwelijk of geregistreerd partnerschap samenleven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat u door te gaan samenleven in beginsel geen recht krijgt op het inkomen of het vermogen van de ander.

In het samenlevingscontract kan dit anders worden geregeld. Zaken die geregeld kunnen worden zijn:

•Verdeling kosten van de huishouding
•Instellen van een en/of-rekening
•Verdeling inboedel en dergelijke
•Regelingen met betrekking tot woonrecht en huurrecht
•Eigendomsverhouding en verhouding hypotheekschuld
•Premieverschuldigdheid overlijdensrisicoverzekering
•Verblijvingsbeding
•Geschillenregeling
•Regelingen m.b.t. einde contract
•Toekenning partnerpensioen
Schenkingsrecht
Op basis van de Successiewet wordt belasting geheven over het bedrag dat boven bepaalde vrijstellingen wordt geschonken.

Servicekosten
Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners/eigenaren van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.

Spaarbeleggingshypotheek
In de levensverzekering van de Spaarbeleggingshypotheek kan zowel worden gespaard (zoals bij een spaarhypotheek) als worden belegd (zoals bij een beleggingshypotheek). De verhouding tussen beiden kan naar eigen keuze worden bepaald. Tijdens de looptijd kan daarin nog enige verandering worden aangebracht (switchen). Geheel sparen (spaarvariant) of geheel beleggen (beleggingsvariant) kan ook. Voor het overhevelen van opgebouwd kapitaal van sparen naar beleggen en andersom, kunnen kosten worden berekend.

Spaarhypotheek
Deze hypotheekvorm is gekoppeld aan een kapitaalverzekering. Het belastingvoordeel is over de gehele looptijd maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal aflost.

Spaarloonregeling
Veel werknemers maken gebruik van de spaarloonregeling. De werkgever maakt een gedeelte van het brutoloon over op een speciale rekening. Dit bedrag is gemaximaliseerd op € 613.-- per jaar (of € 51,08 per maand) en blijft 4 jaar geblokkeerd op een rekening staan. Daarna komt het netto beschikbaar. Er zijn echter een aantal doelen waardoor u het geld tussentijds kunt deblokkeren en netto kunt besteden. Sparen via de werkgever via het spaarloon is een fiscaal zeer gunstige regeling.

Stabielrente
Zie bandbreedterente.

Starterslening
De Stichting Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) biedt een product dat koopwoningen makkelijker bereikbaar maakt: de Starterslening. De starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de koper. Het is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is, in ieder geval, de eerste 3 jaar renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt, op basis van uw dan geldende persoonlijke situatie, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden. Indien dit het geval is dan wordt de Starterslening aangepast aan uw nieuwe, persoonlijke situatie. De aanvrager moet echter altijd een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie.

Stichtingskosten
Alle kosten inclusief meerwerk die worden gemaakt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Successierechten
Na overgang van eigendommen na overlijden dient de ervende nieuwe eigenaar belasting te betalen.

Taxatie
Waardebepaling van het huis op een bepaald moment. De taxatie dient gedaan te worden door een erkende taxateur. De kosten zijn afhankelijk van de waarde van het huis.

Taxatiekosten
Bij aankoop van een bestaande woning moet u voor de financiering ervan een taxatierapport laten maken. Let op: De tarieven zijn niet standaard maar onderhandelbaar.

Testament
Schriftelijk (door de notaris) vastgestelde bepaling van een erfgenaam, die specifieker is dan het wettelijke erfrecht.

Tophypotheek
Indien er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, er is een voldoende hoog (toekomstig) inkomen, en het huis vertegenwoordigt voldoende waarde, bestaat vaak de mogelijkheid een extra hoge hypotheek, oftewel een tophypotheek af te sluiten. Men kan dan een hypotheek krijgen tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. De bank vraagt voor een tophypotheek vaak een hogere rente. Deze hogere rente wordt meestal geheven over de hele lening i.p.v. uitsluitend over de top. De totale opslag kan oplopen tot 0,5%. Soms bestaat de verplichting om de top versneld af te lossen.

Toprente
Toprente is een opslag op het standaard rentetarief wanneer u uw woning volledig wilt financieren met een extra hoge hypotheek. Een toprente is alleen toegankelijk voor mensen die een hoog inkomen hebben en daardoor ook meer kunnen aflossen. De meeste banken stellen strenge eisen aan het afsluiten van een hypotheek met toprente. De verplichting de top snel af te lossen kan daar een van zijn. In geval van Nationale Hypotheek Garantie is er geen sprake van toprente, want bij een NHG wordt een toprente niet toegepast

Transportakte
De akte die de overdracht van de woning regelt. De transportakte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend. De transportakte heet officieel de akte van levering.

Transportaktekosten
De kosten van de officiële akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de overdracht van je woning, vermeerderd met de registratiekosten en de kadastrale rechten.

Tweede hypotheek
In bepaalde gevallen is het mogelijk een tweede hypotheek af te sluiten op eenzelfde pand, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van overwaarde. Bij voldoende overwaarde kunt u bijvoorbeeld extra geld vrij krijgen voor een verbouwing.

Tweeverdienershypotheek
Hypotheek die alleen verstrekt wordt in een huishouding waar sprake is van twee (vaste) inkomens.

Unit
Participatie (aandeel) in een beleggingsfonds.

Unit-linked verzekering
Verzekering waarbij er gespaard wordt door te beleggen in één of meer beleggingsfondsen. Het spaardeel wordt gebruikt om units aan te kopen. Vaak kan worden gekozen uit o.a. aandelen-, obligatie- en mixfondsen.

Universal-life verzekering
Een verzekering waarbij maandelijks de premie voor het overlijdensrisico opnieuw berekend wordt. Bij universal life zijn de uitgangspunten voor het overlijdensrisico: de opgebouwde waarde in de polis en de leeftijd van de verzekerde ten opzichte van het verzekerde bedrag.

Variabele rente
Wanneer u kiest voor een variabele rente betaald u geen vast rentepercentage, maar een rente die per maand of kwartaal varieert.

Vaste inschrijving
Vermelding in het hypotheekregister waarbij sprake is van een zogenaamd dalend hypotheekrecht. De geldverstrekker mag dan niet meer vorderen dan de nog openstaande hypotheekschuld vermeerderd met rente en kosten.

Vereniging van eigenaren
Als het eigendom van een pand (appartement, gesplitste woning) over meerdere eigenaren is verdeeld, vormen de eigenaren gezamenlijk een vereniging. Deze vereniging is wettelijk verplicht.

Vergoeding over grondkosten / bouwtermijnen
Dit is bij nieuwbouw een vergoeding (incl. omzetbelasting) over de grondkosten en overige op de datum van de koop-/aannemingsovereenkomst verschuldigde termijnen, berekend volgens de methode die in de koop-/aannemingsovereenkomst is vastgesteld.

Vermogensrendementsheffing
Term voor de wijze waarop in Box III het vermogen minus de schulden wordt belast. In de regel komt deze belasting neer op een tarief van 1,2% over huidige vermogen na aftrek van mogelijke vrijstellingen.

Verpanding
Via hypotheekakte vastgelegde verplichting dat (bijvoorbeeld) een levensverzekering onlosmakelijk verbonden is aan een hypotheek als aflossingsverplichting.

Vervroegd aflossen
Meestal kan een (hypotheek)lening geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald. Een bepaald percentage van de hypotheek mag normaal gesproken boetevrij afgelost worden. Wanneer je meer aflost, zijn daar doorgaans kosten aan verbonden. Is slechts een klein deel van de looptijd verstreken, dan is vervroegd aflossen meestal duur. Is al een groot deel verstreken dan worden vaak geen kosten meer in rekening gebracht.

Verwervingskosten
Het totaal benodigde bedrag om het huis te kunnen kopen (verwerven). De verwervingskosten bestaan onder andere uit de financieringskosten en de overdrachtsbelasting (bestaand huis), eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis).

Voorfinanciering
De subsidie op premiewoningen of (sociale) koopwoningen kan door de bank worden voorgeschoten en tussen de overheid en bank worden verrekend.

Voorlopige teruggaaf
Een eigen woning bezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost inkomstenbelasting. Dat leidt tot een belastingteruggave, die in plaats van per jaar achteraf ook per maand achteraf kan worden uitbetaald. U ontvangt dan een voorlopige teruggave rechtstreeks van de Belastingdienst. Eventueel te veel of te weinig terug ontvangen belasting wordt achteraf verrekend met de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Voorlopig koopcontract
Overeenkomst waarin alle zaken, inclusief de ontbindende voorwaarden, zijn opgenomen met betrekking tot de koop- en verkoop van onroerend goed. De aanduiding 'voorlopig' heeft enkel betrekking op het gegeven, dat de notaris voor de uiteindelijke eigendomsoverdracht moet zorgen. 'Voorlopig' moet dan ook niet verward worden met 'vrijblijvend'!

Vrij op naam (v.o.n.)
De overdrachtskosten zijn inbegrepen in de koopsom. Bij een nieuwbouwwoning is de BTW inbegrepen. De levering vindt dus plaats zonder aankoopkosten.

Vrije sector
Categorie nieuwbouwwoningen boven een bepaald prijsniveau.

Vrije verkoopwaarde
De waarde van je woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht.

Vrijwillige onderhandse verkoopwaarde
De waarde van je woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht

Waarborgsom
Mogelijke zekerheidsstelling bij een koop van een (bestaande) woning voor de verkoper tot aan transportdatum waarbij de koper een bedrag (tot 10% van de afgesproken koopsom) overmaakt aan de notaris. Dit kan ook via een bankgarantie.

Weduweverklaring
Verklaring bij verzekeringsvorm waarbij, ter besparing van het successierecht, de echtgenoot/echtgenote van de geldnemer als eerste bevoordeelde voor het verzekerde kapitaal bij overlijden aangewezen wordt. Dit onder de verbintenis dat deze de uitkering aanwendt voor de aflossing van de hypotheekschuld.

erkgeversverklaring
Een originele door de werkgever ondertekende verklaring over het soort dienstverband de ingangsdatum het inkomen en de personalia van de aanvrager.

Wet Brede Herwaardering
Verzekeringswet van 1992 tot en met 2000 die vermogensopbouw via kapitaalverzekeringen beperkt middels vrijstellingen, duur en maximale inleg. Sinds de invoering van de belastingherziening 2001 inhoudelijk gedeeltelijk opgenomen in het nieuwe boxenstelsel via overgangsrecht en vaste bepalingen en vrijstellingen in Box I en Box III.

Wet op het Financieel Toezicht (Wft)
Per 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) in werking treden. Deze wet heeft als doel de consument optimaal te beschermen bij het aanschaffen van een financieel product zoals een hypotheek. Hypotheekverstrekkers, maar ook andere aanbieders van financiële diensten, moeten onder andere voldoen aan eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële zekerheid en zorgvuldige behandeling van consumenten. De Erkend Hypotheekadviseur voldoet aan deze eisen. Wanneer u zich oriënteert op de hypothekenmarkt, houdt deze wet in dat u overal gelijk behandeld wordt, ongeacht via welk kanaal u de hypotheek gaat afsluiten.

Wettelijke rente
De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar, ondanks sommatie, nalatig is te betalen. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld.

Woonlasten
Alle kosten die het wonen met zich meebrengt. Daaronder vallen bijvoorbeeld energiekosten, eventuele servicekosten, reserveringen voor onderhoud, onroerende zaakbelasting en verzekeringen.

WOZ
Wet Waardering Onroerende Zaken. Draagt zorg voor een uniforme waardering van alle onroerende zaken in Nederland, die in de belastingheffing worden betrokken. De wet verplicht gemeenten éénmaal per vier jaar waarde van een onroerend goed vast te stellen, op basis waarvan uw onroerende zaakbelasting en huurwaardeforfait worden bepaald.

WOZ beschiking
De WOZ-beschikking is een verklaring van de gemeente waarin is vastgesteld tegen welke waarde de woning is getaxeerd. In de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van de woning die onder andere nodig is voor de belastingaangifte. De woning wordt iedere vier jaar getaxeerd.

WW
Wanneer u - geheel of gedeeltelijk - werkloos wordt, kunt u het verlies aan inkomen voor een bepaalde periode opvangen met een WW-uitkering. Deze uitkering fungeert als een brug tussen twee banen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u beschikbaar zijn voor werk. Verder is het belangrijk hoe lang u gewerkt heeft. De hoogte en duur van uw uitkering zijn afhankelijk van uw arbeidsverleden. Om een WW-uitkering aan te kunnen vragen, moet u zich als werkzoekende inschrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dit kunt u al vóór de eerste werkloosheidsdag doen.

Informatie of contact
Interesse gewekt? Stuur uw bericht of bel 0900 - 446 0 446 (lokaal tarief). Wij helpen u graag verder.